SEKRETESSPOLICY/GDPR/COOKIES

BladeBox AB (”BladeBox", "vi", "oss”) vet hur viktigt det är med integritet för våra kunder och webbplatsbesökare, och vårt mål med denna policy är att vi på ett tydligt och transparent sätt ska beskriva för dig hur vi samlar in, använder, visar, överför och lagrar din information så att du känner dig säker på att dina personuppgifter är i säkert förvar. BladeBox utför all hantering av personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning GDPR. När du lämnar personuppgifter till oss eller vi samlar in personuppgifter från dig kommer uppgifterna att behandlas i enlighet med denna personuppgiftspolicy. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du att vi tillämpar GDPR.

Personuppgiftsansvar

Denna personuppgiftspolicy gäller för tjänster och produkter som tillhandahålls av BladeBox i Sverige, BladeBox är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna och andra webbplatser som drivs av BladeBox.

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss på kundtjanst[at]bladebox.se eller via brevpost som skickas till BladeBox, 632 20, Eskilstuna

Insamling av personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det gäller också till exempel krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer.

Hur vi samlar in personuppgifter och vilka uppgifter vi samlar in

BladeBox samlar in personuppgifter på flera sätt, men i första hand direkt från dig.

Uppgifter som samlas in i samband med beställning

När du genomför ett köp på vår butik på bladebox.se eller  samlar vi in personuppgifter från dig för att kunna fullgöra din beställning. Det är uppgifter om namn, adress och eventuella andra viktiga detaljer för att vi ska kunna expediera din order.

Uppgifter som samlas in vid personlig kontakt

Vi samlar in personuppgifter från dig när du kontaktar oss, till exempel via kundtjänst, på e-post, telefon eller på andra sätt. I första hand samlar vi in de personuppgifter som behövs för att kunna besvara din fråga eller hantera ditt ärende. Det är uppgifter om namn och ordernummer. Beroende på hur du väljer att kontakta oss kan vi också samla in kontaktuppgifter som t.ex. e-postadress eller telefonnummer.

Uppgifter som samlas vid registrering av kundkonto

Om du registrerar en användaridentitet på bladebox.se samlar vi in din e-postadress för att skapa inloggningen. Vi samlar också in uppgift om ditt användarnamn. I ditt kundkonto kan du sedan välja att lämna uppgifter om namn, födelsedatum, adress och kontaktuppgifter.

Uppgifter som samlas in när du prenumererar på epost innehållande information och erbjudanden

Om du väljer att prenumerera på epost innehållande information och erbjudanden från BladeBox samlar vi in ditt namn och din e-postadress för att kunna skicka epost till dig. Om du väljer att lämna det samlar vi också in uppgifter om ditt postnummer.

Uppgifter som samlas in vid användning av våra digitala tjänster

När du använder någon av våra webbplatser samlar vi in uppgifter om ditt användande av tjänsten. En del av dessa uppgifter kan vara personuppgifter, som t.ex. ditt IP-nummer, eller ordernummer, användaridentitet i ditt kundkonto. Vi samlar också in uppgifter om hur du navigerar i tjänsten, vilka sidor du besöker, vilka sökningar du gör och vilka produkter du är intresserad av. Om du är inloggad på ditt kundkonto eller lämnar uppgifter som gör att vi kan identifiera dig kopplar vi ihop uppgifterna om ditt användarmönster med de andra uppgifter vi har samlat in om dig.

För att kunna hålla dina personuppgifter uppdaterade och korrekta kompletterar och uppdaterar vi dina personuppgifter genom inhämtning från privata och offentliga register. Det gäller t.ex. adressuppgifter och personnummer.

BladeBox´ rättsliga grund att behandla dina personuppgifter

BladeBox behandlar dina personuppgifter lagenligt. Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av fullgörande av ditt köp, specifikt av samtycke eller med stöd av att uppgiften är nödvändig för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål. I huvudsak behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra ett avtal i vilket du är part, exempelvis försäljningsvillkoren, eller baserat på ett berättigat intresse, exempelvis för marknadsföringssyften.

Administration av din beställning

För att kunna leverera de produkter du har beställt av oss använder vi dina personuppgifter på olika sätt. Uppgifterna används för att skriva ut adressetiketter och följesedlar. Administration av din beställning inkluderar också användning av dina uppgifter till bokföring, avräkning och revision, kredit eller andra verifieringar av betaltjänster.

Rabattkod

Om du får en rabattkod utställd till dig hanterar vi dina personuppgifter för att ställa ut och administrera detta. Vi använder mottagarens e-postadress eller mobiltelefonnummer för att kunna skicka ut digitala rabattkoder och beställarens e-postadress för att kunna skicka en kopia på orderbekräftelsen. Om du väljer att skriva personuppgifter i meddelandefältet samlar vi in dessa.

Mitt kundkonto

När du gör en beställning, anmäler att du vill ta emot e-post innehållande information och erbjudanden från oss, eller skapar en bevakning eller användaridentitet på BladeBox.se skapar vi en kundprofil för dig . Kundprofilen är kopplad till vår kunddatabas. Du kan själv skapa en profil och logga in i på ditt kundkonto. Som inloggad kan du administrera dina registrerade uppgifter, bevakningar och abonnemang. När du är inloggad på ditt kundkonto kopplar vi den data vi samlar in om dig och ditt användarbeteende på vår webbplats till din användaridentitet för att kunna ge dig en användarupplevelse och erbjudanden som är anpassade till just dig.

Kundvård

Vi använder dina personuppgifter för att kunna ge dig service om du kontaktar oss med frågor, synpunkter eller t.ex. reklamationer. Vi använder ditt namn och ordernummer för att identifiera dig och din beställning. Vi använder dina kontaktuppgifter, som e-postadress och telefonnummer för att kunna kontakta dig i samband med frågor och ärenden. Vi kan också komma att använda alla de övriga personuppgifter som vi samlat in om dig för att hantera din fråga eller ditt ärende beroende på vad som är relevant i det enskilda fallet.

Utskick av information

När du har gjort en beställning hos BladeBox med oss använder vi dina personuppgifter för att skicka orderbekräftelse och annan information kopplad till din beställning. Dessa utskick sker till den e-postadress som har lämnats i samband med beställningen

Marknadsföring och personifiering

Kundinformation kan användas i marknadsföringssammanhang av BladeBox. Kontakt kan ske med e-post, brevledes och med SMS.
Om du har valt att ta emot epost innehållande information och erbjudanden från oss använder vi dina personuppgifter för att skicka e-post till dig och för att anpassa innehållet i utskicken till just dig. Det är dels din e-postadress och dels uppgifter om dina tidigare köp. Genom att använda dessa uppgifter kan vi ge dig de erbjudanden som vi tror att du har störst intresse och nytta av.

Utveckling av tjänster och service

Vi använder de uppgifter vi samlar in om våra kunder för att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster. Det gäller dels våra digitala tjänster, där vi analyserar användarbeteende för att utveckla hur vi presenterar information, erbjudanden och utformar funktioner. Det gäller också utveckling av våra produkter efter kunders önskemål och beteende och för att t.ex. åtgärda brister eller öka säkerheten. I huvudsak använder vi anonyma eller anonymiserade uppgifter på aggregerad nivå för att göra denna typ av analyser. Det kan dock förekomma att vi använder även personuppgifter som vi har samlat in om det är relevant.

Lagkrav

Behandling av dina personuppgifter kan slutligen också komma att ske för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, till exempel gällande säkerhet och redovisning.

Lagringstider

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det krävs för ändamålet med behandlingen.Vi sparar alla de personuppgifter vi samlar in i vår kunddatabas. I kunddatabasen sparas personuppgifter i sju (7) år i linje med Bokföringslagen. 

På ditt kundkonto sparas de uppgifter du har registrerat där så länge användaridentiteten är aktiv.

Om du prenumererar på e-post innehållande information och erbjudanden sparas dina kontaktuppgifter så länge som du väljer att fortsätta ta emot sådan e-post.

Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som har gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av samtycke eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

BladeBox´ tekniska och organisatoriska åtgärder för säker behandling av dina personuppgifter

Vi vidtar löpande åtgärder för att uppfylla principerna om ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”. Vi utvärderar kontinuerligt riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna. Vi utbildar kontinuerligt vår personal i dataskyddsfrågor.

Microsoft

Vi använder oss av Microsofts officeprodukter och systemtjänster för vårt interna arbete. Det innebär att dina personuppgifter kommer att behandlas av Microsoft som har anlitats av oss som personuppgiftsbiträde. Personuppgifterna lagras av Microsoft i en molntjänst inom EU. Personuppgifterna kan av Microsoft vid en omfattande IT-incident överföras till tredjeland (det vill säga ett land utanför EU/ESS). Denna överföring sker bara i syfte att skydda uppgifterna.

Avtalspartners och IT-leverantörer

Vi använder oss av ett antal olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. I vissa av dessa lagras och hanteras personuppgifter. Vi är måna om din integritet och säkerheten för dina uppgifter vid all sådan hantering. Vissa system är installerade lokalt hos oss och det är bara vår personal som har tillgång till uppgifterna. I dessa fall sker ingen överföring till tredje part. Vissa system är dock molnlösningar eller installerade hos leverantören och innebär att vi överför personuppgifter till leverantören. I dessa fall är leverantören vårt personuppgiftsbiträde och hanterar uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner.

Interna IT-system

Internt hanterar vi personuppgifter i vår kunddatabas och säljstödssystem, i vårt kundtjänstsystem och i ett system för datahantering och dataförbättring. Dessa system är till för att kunna leverera de tjänster du har beställt från oss och för att kunna hantera frågor och kundvård i samband med utförandet av dessa tjänster. I dessa system kan samtliga de personuppgifter vi samlar in komma att hanteras.

Webbanalysföretag

Vi använder oss av externa leverantörer för personifiering och analys av användarbeteenden, användarfeedback, och utvecklingsarbete på våra webbplatser. Dessa företag hanterar personuppgifter som personuppgiftsbiträde för vår räkning. De personuppgifter det rör sig om är framför allt uppgifter som hämtas in genom cookies och hanteras på anonym eller pseudonymiserad och aggregerad nivå. Kundnummer och ordernummer kan hanteras genom cookies.

Betallösningar

Vi använder oss av externa leverantörer för att hantera betalningar . Dessa leverantörer får tillgång till personuppgifter i form av namn, adresser och betalningsinformation. Denna hantering är nödvändig för att vi ska kunna leverera de tjänster du har beställt från oss.
 
Nödvändig hantering av personuppgifter och hantering med stöd av samtycke

Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig, för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet, eller som är nödvändig med hänsyn till vårt berättigade intresse är tillåten utan samtycke. För att vi ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter i något annat syfte krävs däremot att du samtycker till behandlingen. Du lämnar samtycke till hantering av dina personuppgifter i samband med att du använder eller besöker vår webbplats.

Återkallelse av samtycke

Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna ovan. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket. Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av samtycke och med stöd av att uppgiften är nödvändig eller med stöd av andra regler. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål.

Rätt att få information och rätt till kontroll över dina uppgifter

Om du vill ha information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig kan du skriftligen ansöka om detta på ovanstående adress. Registerutdraget lämnas på begäran och är gratis en gång per år. Du har rätt att begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras eller rättas. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till vissa ändamål och till exempel inte används för direktreklam eller s.k. profilering.

Vad som händer om du inte vill att vi ska hantera dina personuppgifter

Vissa personuppgifter måste vi hantera för att kunna leverera de tjänster och produkter du har efterfrågat från oss. Skulle du inte vilja lämna en sådan uppgift eller begära att vi raderar en sådan uppgift kommer vi inte att kunna leverera någon produkt till dig.Om du begär att vi inte ska hantera dina personuppgifter till marknadsföring eller profilering kommer du inte att kunna få anpassade erbjudanden och kommunikation från oss och det kan hända att vissa digitala tjänster inte kan användas eller inte fungerar korrekt i alla avseenden.

Personuppgiftsansvarig

BladeBox AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för de personuppgifter som behandlas under på vår webbplats. Vi bestämmer för vilka ändamål behandlingen sker och hur den går till. Vi bestämmer även hur personuppgifter behandlas när vi använder oss av underleverantörer.

Kontaktuppgifter och Dataskyddsombud

Har du frågor kan du vända dig till kundservice kontakta oss eller direkt till vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@bladebox.se

Överföring av affärstillgångar

Om BladeBox AB skulle få ny ledning eller säljas eller överlåtas, eller om i stort sett alla dess tillgångar säljs eller överlåts till tredje part, kan BladeBox AB webbplats, produkter och tjänster samt eventuell personligt identifierbar information som samlats in av BladeBox AB att ingå i de överlåtna tillgångarna. Genom att använda vår webbplats, produkter och/eller tjänster samtycker du härmed till denna överlåtelse av dina personuppgifter som samlats in av BladeBox AB eller till ändrad ledning av BladeBox AB och du frånsäger dig dessutom alla anspråk som du skulle kunna göra mot oss i anslutning till detta.

Länkar till andra webbplatser

Vi tillhandahåller länkar till andra webbplatser, men detta sker endast i informationssyfte och innebär inte att vi rekommenderar dessa webbplatser eller deras innehåll. Vi har ingen kontroll över, granskar inte och ansvarar inte för dessa tredjepartswebbplatser eller deras innehåll. Notera att villkoren i vår sekretesspolicy inte gäller dessa externa webbplatser.

Uppdateringar av sekretesspolicyn

Den här sekretesspolicyn kan komma att ändras då och då och om vi gör större ändringar i hur dina personuppgifter används lämnar vi ett meddelande på den här sidan. Om du motsätter dig några sådana ändringar behöver du sluta använda våra webbplatser och produkter där personuppgifter samlas in. Om du fortsätter att använda våra webbplatser och våra produkter eller tjänster efter att ha underrättats om eventuella sådana ändringar innebär det att du godtar ändringarna och går med på att följa de nya villkoren.

Cookies

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användandet av cookies. Den 1 juli 2011 förändrades Lagen om elektronisk kommunikation (2003:389). Det innebär att du som besöker en webbplats aktivt kan behöva samtycka till att webbplatsen använder så kallade cookies. 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation (2003:389), ska alla som besöker en webbplats med cookiesfå information om:

-Att webbplatsen innehåller cookies
-Vad dessa cookies används till
-Hur cookies kan undvikas

Vi använder oss av Sessions cookies för att rent tekniskt hålla reda på vad en användare gör på sidan som tex inloggning eller om någon vara lagts i varukorgen etc. All information som skall stanna kvar mellan två sidladdningar måste på något sätt knytas till en viss användare. Detta görs genom att en unik nyckel lagras i en användarens webbläsare. Accepterar du inte cookies i din webbläsare så kommer mycket av funktionaliteten på sidorna begränsas. Detta eftersom webbplatsen kommer registrera att det är en helt ny besökare för varje sidladdning. Vi använder också Permanenta cookies vilka ligger kvar i din webbläsare även efter att du stänger den och kan användas av din webbläsare vid framtida besök på webbplatsen.

Vi använder Google Analytics. Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

                          

Logga in